Ana Sayfa
Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergi Yazım Kuralları

1- Yayımlanmak üzere gönderilen makale dosyasından ayrı olarak yazarlar, yazar bilgilerini içeren bir kapak sayfası göndermelidir. Kapak sayfasında makalenin başlığı, yazar veya yazarların bağlı bulundukları kurum ve unvanları, isim ve soy isimleri, kendilerine ulaşılabilecek posta adresleri, cep/iş/faks numaraları ve e-posta adresleri yer almalıdır. Yayımlanması için kabul edilen çalışmaların dergi kurallarına uygun son hali yüklenirken başlık altında yer alan yazar adlarında soy isim kısmı tamamen büyük harfle yazılmalıdır. Birden fazla soy isim kullanan yazarlar iki soy isimlerinin de tamamını büyük harfle yazmalıdır. Çalışma birden fazla yazar tarafından hazırlanmış ise, mutlaka sorumlu yazar (corresponding author) kapak sayfasında belirtilmelidir.

2- Dergiye gönderilen çalışmalarda TR ULAKBİM’in 2019 yılı itibariyle zorunlu kıldığı ORCID (ID) numarası girilmelidir. Çalışmanın yazar ve yazarları kendilerine ait ORCID numaralarını kapak dosyasında belirtmek zorundadır.

3- Çalışmalar, daha önce bir toplantıda/sempozyumda tebliğ edilmiş ise toplantının adı, tarihi ve yeri dipnotta mutlaka belirtilmelidir.

4- Çalışma daha önce bir tez, proje raporu vb. olarak sunulduysa, tezin başlığı, enstitü / kurum, danışman vb. bilgileri editör kuruluna mutlaka bildirilmelidir.

5- Çalışma bir fonlama kuruluşu tarafından desteklendiyse, fon sağlayıcı kuruluşun bilgileri, proje numarası vb. bilgiler editör kuruluna mutlaka bildirilmelidir.

6- Çalışmalar kaynakça, tablolar ve dipnotlar dâhil olmak üzere 4500-8500 kelime arasında olmalıdır.

7- Çalışmalarda İngilizce ve Türkçe öz (abstract) ile yazıya uygun Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (keywords) yer almalıdır. Anahtar kelimeler en az 3 tane olmalıdır.

8- Çalışma özleri (Türkçe ve İngilizce her biri) 150 - 200 kelime arasında olmalıdır.

9- Özler çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları ve sonucu ile ilgili bilgileri içermelidir. Başlıkta ise “Öz” olarak belirtilmelidir.

10- Çalışmanın ana ve alt başlıkları (Giriş ve Sonuç başlıkları dâhil) ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle, 12 punto, kalın, ve ortalı yazılmalıdır. Ana başlık, giriş ve sonuç bölümleri haricinde tüm başlıklar numaralandırılmalıdır. Başlıklar ve ara başlıklar kısa ve belirgin olmalıdır.

11- Çalışmalar, Times New Roman karakteriyle 12 puntoda ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Yazılar Word programı ile yazılmalı ve sisteme Word dosyası (.doc veya .docx) yüklenmelidir, aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

12- Sayfa yapısı soldan 4 cm, diğer taraflardan 3 cm boşluk bırakılarak düzenlenmelidir.

13- Çalışmada paragraflar, girintisiz olmalıdır. Paragraf aralığı önce 0 nk, sonra 6 nk olmalıdır.

14- Çalışmalara sayfa numarası eklenmemelidir.

15- Şekil, grafik ve resimlere ait başlıklar 10 punto ile altta, tablo başlıkları ise 10 punto ile üstte sola yaslı ve kalın olarak numaralandırılmış şekilde yer almalıdır.

16- Çalışmalarda şu sıranın takip edilmesi uygun olacaktır: Başlık, Öz, Anahtar Kelimeler, Yabancı Dildeki Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Ana Metin, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynakça.

17- Çalışmalarda dipnot yerine metin içi gönderme şeklinde atıf biçimi kullanılmalıdır.

18- Dipnotlara ihtiyaç duyulduğu takdirde, dipnotlar 10 punto ile tek satır aralığında yazılmalıdır.

19- Aynı çalışma ile farklı dergilere başvurulmamalıdır. Yazıların başka yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olması gerekmektedir.

20- Endeks değerlendirmeleri sürecinde dikkate alınması nedeniyle, bir yıl içerisinde çalışması dergimizde yayımlanan yazarlar, aynı yıl içerisinde başka bir sayıda yayımlanması talebiyle dergimize çalışma gönderemez. Ayrıca, her yazarın bir sayıda yalnızca bir (1) çalışmasını değerlendirilmek üzere göndermesi gerekmektedir. Bir yazar (birinci, ikinci, üçüncü, vs. yazar olması fark etmemek koşuluyla) her sayıya yalnızca bir (1) çalışma göndermelidir. Aksi taktirde bir yazara ait tüm çalışmalar ön değerlendirme aşamasında reddedilecektir.

21- Çalışmaların tüm hukuki, akademik, etik vb. sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Çalışmalar intihal içermemeli, Turnitin veya iThenticate programlarından alınan intihal raporu, çalışma ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Çalışmaların değerlendirilmeye alınabilmesi için Turnitin ya da iThenticate intihal raporunun, (Alıntılar hariç ve 5 kelimeden az halinin) %20 ve altında olması gerekmektedir. Benzerlik oranı bu oranın üzerinde olan çalışmalar dikkate alınmayacaktır. Turnitin veya iThenticate raporu olmayan çalışmalar ön değerlendirme sürecinde reddedilecektir. 

22- Telif hakları yasası gereğince çalışmada kullanılan alıntı, tablo, resim, örnekleme vb. izinleri yazarlar tarafından alınmalıdır.

23- Araştırma makalesi türündeki çalışmalarda insan faktörü yer alıyorsa, bu durumda Etik Kurul Belgesi'nin de sisteme eklenmesi gerekmektedir.

 

• Dergimize çalışma gönderen tüm yazar adayları, çalışmalarını buradaki kurallara uygun bir biçimde hazırladıklarını kabul etmiş sayılır. Bu kurallara uymayan çalışmalar, hakem değerlendirme sürecine girmeden ön değerlendirme aşamasında editör kurulu tarafından reddedilecektir.